Polityka prywatności

Polityka prywatności portalu internetowego astir.opole.pl, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Państwa danych osobowych, które pozyskujemy w trakcie korzystania z usług naszej strony internetowej. Dokładamy najlepszych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych, które przetwarzamy, a nasze działania następują ze szczególnym poszanowaniem prawa do prywatności.


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych portalu internetowego astir.opole.pl jest ASTIR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, przy ul. Chłodniczej 2 , NIP:7543356934, REGON: 524342002 (dalej: ASTIR lub Administrator), z którym mogą Państwo skontaktować się drogą mailową korzystając z adresu biuro@astir.opole.pl

Inspektor ochrony danych osobowych

Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować za pomocą adresu mailowego: iod@astir.opole.pl  lub kierując korespondencję na adres  siedziby ASTIR  podany wyżej.

Jakie dane zbieramy , w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej, oraz skąd je pozyskujemy?

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, podczas korzystania ze strony internetowej w następujący celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania i zakres

Podstawa prawna

umożliwienie Państwu nawiązanie kontaktu z ASTIR  za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej w zakładce [KONTAKT]. Zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego

art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych w celu załatwienia zgłoszonej za pomocą formularza kontaktowego sprawy, rozpatrzenia wniosku lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie   

umożliwienie Państwu nawiązanie kontaktu z ASTIR, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej w zakładce [KARIERA] i zgłoszenie chęci zatrudnienia poprzez załączenie do wiadomości dokumentów aplikacyjnych (CV, listu motywacyjnego). Zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego, oraz załączone do wiadomości dokumenty 

art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgoda osoby której dane dotyczą, w związku ze zgłoszeniem zainteresowania zatrudnieniem w ASTIR  i złożeniem dokumentów aplikacyjnych   

odrębna Państwa zgoda na przesyłanie ofert handlowych na podany w formularzu kontaktowym adres e-mail  i/lub zgoda na kontakt telefoniczny oraz otrzymywanie wiadomości tekstowych z ofertami handlowymi na wskazany w formularzu numer telefonu

art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgoda osoby której dane dotyczą   

Przetwarzamy Państwa dane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w związku z korzystaniem przez Państwa z usług ASTIR

art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora

Dane możemy przetwarzać, aby zrealizować obowiązki nałożone na nas przepisami prawa, w tym możemy zostać zobowiązani do udostępnienia danych osobowych, m.in. na potrzeby prowadzonych postępowań przed sądami oraz organom ścigania

art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Przekazywanie danych do Państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych

ASTIR nie przekazuje danych do organizacji międzynarodowych, lub państw trzecich tj. poza europejski obszar gospodarczy EOG, przy czym umieszczenie na stronie internetowej odnośników do platform internetowych innych podmiotów, w tym przypadku portali społecznościowych Facebook i Instagram, może powodować, że platformy te będą pozyskiwać dane takie jak adres IP użytkownika, informacje o przeglądarce oraz dane dotyczące interakcji z odnośnikiem. Przechodząc za pomocą odsyłaczy na stronie astir.opole.pl na platformy Facebook i Instagram namawiamy, by po przejściu na te strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu astir.opole.pl . Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.


Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a ASTIR jako Administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@astir.opole.pl
Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo do ich sprostowania oraz poprawiania. Mogą Państwo skorzystać również z prawa do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, oraz wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes ASTIR, jak też z prawa do przenoszenia danych , w przypadku gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.


Prawo do cofnięcia zgody

Poza wyżej wymienionymi prawami, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W przypadku braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres biuro@astir.opole.pl

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że Państwa dane przetwarzane są przez ASTIR niezgodnie z prawem, mają również Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu  Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Udostępnienie danych podmiotom  trzecim

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy zwane zgodnie z art. 28 RODO umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych zawierają wszystkie niezbędne zapisy, aby  optymalnie ograniczyć ryzyko utraty poufności, dostępności oraz integralności powierzonych do przetwarzania tym podmiotom danych osobowych 

W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które WKP przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:
–  podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz ASTIR, w tym podmioty odpowiedzialne za utrzymanie strony internetowej astir.opole.pl 
–    podmioty świadczące usługi serwisowe sprzętu IT  i  oprogramowania
–    podmioty świadczące usługi doradcze, w tym kancelaria prawna
–    organy nadzorujące przestrzeganie prawa, oraz organy regulacyjne 

ASIR zawsze udostępniając dane osobowych,  ogranicza się do niezbędnego minimum.

Profilowanie danych

Co do zasady Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i targetowaniu

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez ASTIR . Kierując się zasadą rozliczalności, nigdy nie przetwarzamy danych ponad okres dłuższy niż wynika to z określonych dla danego procesu przetwarzania podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:
– w przypadku, gdy ASTIR przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika, lub do ustania celu dla jakiego zgoda została odebrana;
– w przypadku, gdy ASTIR przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę której dane dotyczą – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
– w przypadku, gdy ASTIR przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy

Mechanizm Cookies na stronie internetowej astir.opole.pl

Nasza strona korzysta również z takich danych jak pliki cookies, małych plików tekstowych. Wszystkie one zawierają określone informacje związane z korzystaniem przez Państwa z naszej strony. Choć w plikach tych może być przechowywany numer identyfikujący IP Państwa urządzenia, informacje te nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację Użytkowników strony, ani do śledzenia nawigacji użytkowników
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony www mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do badania, czy zachowania Użytkowników naszej strony korzystając z formularzy kontaktowych nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Państwa adres IP.

Na stronie www korzystamy z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Usługodawca tego Serwisu nie ma wpływu na ten transfer danych. Korzystanie z Google Maps ma na celu ułatwienie wyszukania lokalizacji siedziby ASTIR, wskazanej na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes ASTIR w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zmiany Polityki Prywatności

ASTIR zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian w zakresie stosowanych technologii, przy wykorzystaniu których przetwarzamy dane osobowe (o ile taka zmiana wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez ASTIR danych osobowych za pomocą strony internetowej astir.opole.pl

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 19.02.2024 r.